LT
Kliento numeris
Kortelės numeris
Pasirinkti slaptažodį
Pakartoti slaptažodį
Sutinku su sąlygomis
 
 „Mano Home3“ naudojimosi taisyklės
 

1.              Bendrosios nuostatos

1.1.        „Mano Home3“ savitarnos portalo naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens, besinaudojančio AS Home3 savitarnos portalu „Mano Home3“ (toliau – Klientas), ir AS Home3 (registruota Estijos Respublikoje, įmonės kodas 10308880, PVM mokėtojo kodas LT100001143412, buveinės adresas: Peterburi tee 81, Talinas 11415, Estijos Respublika, tel. +372 6220 200, banko rekvizitai: sąskaitos Nr. LT677300010000196827, AB „Swedbankas“; Klientų aptarnavimo centras (8.00-00.00 val.) tel. 8~5 236 33 65, faksas 8~5 236 34 32 toliau – Bendrovė) santykius teikiant „Mano Home3“ savitarnos portalo paslaugas.

1.2.        „Mano Home3“ savitarnos portalu gali naudotis visi Klientai, turintys galiojančias palydovinės televizijos sutartis su Bendrove ir prisiregistravę „Mano Home3“ savitarnos portale.

1.3.        Taisyklės yra privalomos visiems Klientams, kurie nori naudotis „Mano Home3“ savitarnos portalu.

 

2.              Registracija „Mano Home3“ sistemoje ir prisijungimas

2.1.        Klientas norėdamas naudotis „Mano Home3“ savitarnos portalu privalo prisiregistruoti „Mano Home3“ sistemoje adresu https://mano.Home3.lt/. Prisijungęs nurodytu adresu Klientas įveda savo Kliento numerį bei Kortelės numerį, kurie yra nurodyti sutartyje sudarytoje su Bendrove, ir pasirenka slaptažodį, kurį jis dar kartą turi patvirtinti.

2.2.        Klientas taip pat privalo susipažinti su Taisyklėmis ir tai pažymėti registracijos metu.Paspaudus mygtuką „sutinku“ Klientas patvirtina, jog jis susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Klientas privalo sutikti su Taisyklėmis besąlygiškai. Jokios išlygos iš Taisyklių nėra galimos.

2.3.        Registruojantis Klientui jo asmens tapatybė bus nustatyta pagal Kliento numerį ir Kortelės numerį.

2.4.        Registruodamasis „Mano Home3“ savitarnos portale Klientas prisiima visišką atsakomybę už registraciją ir jos sukeliamas teisines pasekmes Klientui.

2.5.        Registraciją užbaigus Klientas galės prisijungti prie „Mano Home3“ savitarnos portalo naudodamasis Kliento numeriu ir savo susikurtu slaptažodžiu. Bendrovė turi teisę blokuoti prisijungimą prie „Mano Home3“ savitarnos portalo, kai 3 kartus iš eilės neteisingai suvedamas Kliento numeris ir slaptažodis arba kai Bendrovė įtaria neteisėtą trečiųjų šalių prisijungimą ir / arba naudojimąsi Kliento prisijungimo duomenimis. Apie prisijungimo blokavimą šiame punkte aptartais atvejais Bendrovė informuoja Klientą elektroniniu paštu, nurodytu registruojantis „Mano Home3“ savitarnos portale. Užblokuotas „Mano Home3“ savitarnos portalas yra atblokuojamas Klientui tiesiogiai pasikreipus į Bendrovę.

2.6.        Klientas turi teisę savarankiškai neribotą skaičių kartų keisti savo naudojamą slaptažodį prisijungimui prie „Mano Home3“ savitarnos portalo.

2.7.        Klientas įsipareigoja laikyti paslaptyje prisijungimo prie „Mano Home3“ savitarnos portalo duomenis ir jų neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Jei Klientas sužino, kad jo prisijungimo duomenys buvo atskleisti bet kuriam trečiajam asmeniui, Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti prisijungimo duomenis ir informuoti apie tai Bendrovę.

2.8.        Klientas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus „Mano Home3“ savitarnos portale, atliktus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Kliento prisijungimo duomenimis, įskaitant, bet neapsiribojant atsiskaityti už užsakytas paslaugas ir / arba prekes.

2.9.        Klientas yra išregistruojamas iš „Mano Home3“ savitarnos portalo šiais atvejais:

2.9.1.   Pasibaigia jo sutartis su Bendrove dėl palydovinės televizijos paslaugų;

2.9.2.   Klientas naudodamasis „Mano Home3“ savitarnos portalu atlieka neteisėtus, gerai moralei ir / ar viešajai tvarkai prieštaraujančius veiksmus, arba veiksmus, kurie kelia žalą Bendrovei ar tretiesiems asmenims.

 

3.              „Mano Home3“ savitarnos portalo paslaugos

3.1.        Klientas, prisiregistravęs „Mano Home3“ sistemoje turi teisę naudotis bet kokiomis paslaugomis, kurios yra teikiamos per „Mano Home3“ savitarnos portalą, įskaitant bet neapsiribojant:

3.1.1.   matyti išsamias sąskaitas už jam suteiktas paslaugas;

3.1.2.   pakeisti savo kontaktinius duomenis;

3.1.3.   pratęsti palydovinės televizijos sutartį su Bendrove;

3.1.4.   užsisakyti papildomų mokamų paslaugų.

3.2.        Bendrovė taip pat turi teisę keisti, pildyti ir panaikinti paslaugas, nurodytas šių Taisyklių 3.1 punkte.

3.3.        Klientas prisiregistruodamas prie „Mano Home3“ savitarnos portalo sutinka ir neprieštarauja, kad visos Bendrovės siunčiamos sąskaitos už Klientui suteiktas paslaugas, pagal visas sutartis su Bendrove, bus pateikiamos tik „Mano Home3“ savitarnos portale ir nebus siunčiamos paštu.

3.4.        Klientui pakeitus savo asmens duomenis „Mano Home3“ savitarnos portale, Bendrovė automatiškai pakeis duomenis visuose Bendrovės valdomose duomenų bazėse, todėl visi pranešimai, susiję ir su kitomis sutartimis su Bendrove, bus siunčiami nurodytais naujais adresais.

3.5.        Bendrovė turi teisę apriboti ar sustabdyti naudojimąsi „Mano Home3“ savitarnos portalu šiais atvejais:

3.5.1.   jei tai reikalinga dėl nenumatytų ar Force majeure aplinkybių;

3.5.2.   jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių arba savo veiksmais trikdo „Mano Home3“ savitarnos portalo veiklą.

 

4.              Informacijos pateikimas per „Mano Home3“ savitarnos portalą

4.1.        Klientas įsipareigoja, talpinant į ar siunčiant bet kokią informaciją per „Mano Home3“ savitarnos portalą, laikytis šių sąlygų:

4.1.1.   siunčiama ir / ar talpinama medžiaga yra teisėta ir tinkama skelbti informacija;

4.1.2.   Klientas deda visas pastangas, kad nuskaitytų savo pateikiamą medžiagą ir iš jos pašalintų visus virusus ar kitus kenksmingus elementus prieš jos perdavimą, siuntimą ir / ar talpinimą;

4.1.3.   Klientas yra šios medžiagos savininkas ir / ar turite visas teises ją perduoti ir / ar talpinti, taip pat sutinka, kad Bendrovė skelbtų ir / arba naudotų medžiagą nemokamai arba joje išdėstytas koncepcijas teiktų be įpareigojimo už jas atsiskaityti ar atsakyti.

4.2.        Klientas įsipareigoja atlyginti visas Bendrovės turėtas išlaidas, jeigu tretieji asmenys pareikš reikalavimus Bendrovei dėl Kliento jai perduotos, persiųstos ir / ar patalpinto medžiagos „Mano Home3“ savitarnos portale.

4.3.        Bendrovė nekontroliuoja, negali kontroliuoti ir neatsako už Kliento perduotos ir / ar patalpintos informacijos turinį. Bendrovė gali savo nuožiūra bet kuriuo metu pašalinti Kliento perduotą ir / ar patalpintą informaciją.

 

5.              Asmens duomenų tvarkymas

5.1.        Kliento, kuris prisiregistravo „Mano Home3“ savitarnos portale, pateikti asmens duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

5.2.        Klientas sutinka, kad Bendrovė registruotų (fiksuotų) visus Kliento veiksmus, atliekamus naudojantis „Mano Home3“ savitarnos portalu.

 

6.              Atsakomybė

6.1.        Bendrovė neprisiima atsakomybės, jei Klientas negali naudotis „Mano Home3“ savitarnos portalu dėl kitų subjektų pagamintų, parduotų arba naudojamų įtaisų, be to, Bendrovė neatsako už gedimus trečiųjų asmenų elektroninių ryšių tinkluose.

6.2.        Bendrovė taip pat neatsako už žalą, kurią Klientas patyrė dėl prisijungimo duomenų praradimo ar jų atskleidimo tretiesiems asmenims, jei šie duomenis buvo atskleisti ar prarasti ne dėl Bendrovės kaltės.

 

7.              Intelektinė nuosavybė

7.1.        Visas „Mano Home3“ savitarnos portalo turinys yra saugomas įstatymų nustatyta tvarka.

7.2.        Be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo „Mano Home3“ savitarnos portalo turinys ar jo dalis negali būti atgaminami, perduodami, platinami ar išsaugomi kokiu nors pavidalu ar būdu, išskyrus toliau nurodytas sąlygas. Leidžiama peržiūrėti „Mano Home3“ savitarnos portalo turinį, spausdinti jį asmeninėms reikmėms, bet, neturint išankstinio raštiško Bendrovės leidimo, draudžiama jį platinti. Kai kuriam „Mano Home3“ savitarnos portale esančiam specifiniam turiniui gali būti nustatytos papildomos sąlygos, nurodytos atskirai.

7.3.        Naudotojo priėjimui prie medžiagos palengvinti Bendrovė gali „Mano Home3“ savitarnos portale pateikti nuorodas į tinklalapius, kurių savininkai ar administratoriai yra tretieji asmenys. Jeigu naudodamiesi nuorodomis norite lankytis trečiųjų asmenų tinklalapiuose, turite nuodugniai susipažinti ir sutikti su tų tinklalapių naudojimo sąlygomis. Bendrovė nekontroliuoja trečiųjų asmenų tinklalapių turinio ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklalapiuose sukurtą ir paskelbtą medžiagą. Pateikta nuoroda į Bendrovei nepriklausančius tinklalapius nerodo, kad Bendrovė pritaria trečiųjų šalių tinklalapių turiniui, juose pateiktiems produktams ar paslaugoms.

 

8.              Baigiamosios nuostatos

8.1.        Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti ir / arba pildyti Taisyklių nuostatas, informuodama apie pakeitimus Klientą elektroniniu paštu prieš 30 dienų. Jei Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, kurie blogina Kliento padėtį, Klientas turi teisę nutraukti naudojimąsi „Mano Home3“ savitarnos portalu pateikdamas pranešimą Bendrovei. Jei Klientas nepateikė šio pranešimo iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, yra laikoma, kad Klientas sutikimo su Taisyklių pakeitimais.

8.2.        Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3.        Visi ginčai, kylantys iš šių taisyklių ar susiję su „Mano Home3“ savitarnos portalu, yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kliento numeris
Telefono numeris
+370

 
Sutinku su sąlygomis
 
 „Mano Home3“ naudojimosi taisyklės
 

1.              Bendrosios nuostatos

1.1.        „Mano Home3“ savitarnos portalo naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens, besinaudojančio AS Home3 savitarnos portalu „Mano Home3“ (toliau – Klientas), ir AS Home3 (registruota Estijos Respublikoje, įmonės kodas 10308880, PVM mokėtojo kodas LT100001143412, buveinės adresas: Peterburi tee 81, Talinas 11415, Estijos Respublika, tel. +372 6220 200, banko rekvizitai: sąskaitos Nr. LT677300010000196827, AB „Swedbankas“; Klientų aptarnavimo centras (8.00-00.00 val.) tel. 8~5 236 33 65, faksas 8~5 236 34 32 toliau – Bendrovė) santykius teikiant „Mano Home3“ savitarnos portalo paslaugas.

1.2.        „Mano Home3“ savitarnos portalu gali naudotis visi Klientai, turintys galiojančias palydovinės televizijos sutartis su Bendrove ir prisiregistravę „Mano Home3“ savitarnos portale.

1.3.        Taisyklės yra privalomos visiems Klientams, kurie nori naudotis „Mano Home3“ savitarnos portalu.

 

2.              Registracija „Mano Home3“ sistemoje ir prisijungimas

2.1.        Klientas norėdamas naudotis „Mano Home3“ savitarnos portalu privalo prisiregistruoti „Mano Home3“ sistemoje adresu https://mano.Home3.lt/. Prisijungęs nurodytu adresu Klientas įveda savo Kliento numerį bei Kortelės numerį, kurie yra nurodyti sutartyje sudarytoje su Bendrove, ir pasirenka slaptažodį, kurį jis dar kartą turi patvirtinti.

2.2.        Klientas taip pat privalo susipažinti su Taisyklėmis ir tai pažymėti registracijos metu.Paspaudus mygtuką „sutinku“ Klientas patvirtina, jog jis susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Klientas privalo sutikti su Taisyklėmis besąlygiškai. Jokios išlygos iš Taisyklių nėra galimos.

2.3.        Registruojantis Klientui jo asmens tapatybė bus nustatyta pagal Kliento numerį ir Kortelės numerį.

2.4.        Registruodamasis „Mano Home3“ savitarnos portale Klientas prisiima visišką atsakomybę už registraciją ir jos sukeliamas teisines pasekmes Klientui.

2.5.        Registraciją užbaigus Klientas galės prisijungti prie „Mano Home3“ savitarnos portalo naudodamasis Kliento numeriu ir savo susikurtu slaptažodžiu. Bendrovė turi teisę blokuoti prisijungimą prie „Mano Home3“ savitarnos portalo, kai 3 kartus iš eilės neteisingai suvedamas Kliento numeris ir slaptažodis arba kai Bendrovė įtaria neteisėtą trečiųjų šalių prisijungimą ir / arba naudojimąsi Kliento prisijungimo duomenimis. Apie prisijungimo blokavimą šiame punkte aptartais atvejais Bendrovė informuoja Klientą elektroniniu paštu, nurodytu registruojantis „Mano Home3“ savitarnos portale. Užblokuotas „Mano Home3“ savitarnos portalas yra atblokuojamas Klientui tiesiogiai pasikreipus į Bendrovę.

2.6.        Klientas turi teisę savarankiškai neribotą skaičių kartų keisti savo naudojamą slaptažodį prisijungimui prie „Mano Home3“ savitarnos portalo.

2.7.        Klientas įsipareigoja laikyti paslaptyje prisijungimo prie „Mano Home3“ savitarnos portalo duomenis ir jų neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Jei Klientas sužino, kad jo prisijungimo duomenys buvo atskleisti bet kuriam trečiajam asmeniui, Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti prisijungimo duomenis ir informuoti apie tai Bendrovę.

2.8.        Klientas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus „Mano Home3“ savitarnos portale, atliktus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Kliento prisijungimo duomenimis, įskaitant, bet neapsiribojant atsiskaityti už užsakytas paslaugas ir / arba prekes.

2.9.        Klientas yra išregistruojamas iš „Mano Home3“ savitarnos portalo šiais atvejais:

2.9.1.   Pasibaigia jo sutartis su Bendrove dėl palydovinės televizijos paslaugų;

2.9.2.   Klientas naudodamasis „Mano Home3“ savitarnos portalu atlieka neteisėtus, gerai moralei ir / ar viešajai tvarkai prieštaraujančius veiksmus, arba veiksmus, kurie kelia žalą Bendrovei ar tretiesiems asmenims.

 

3.              „Mano Home3“ savitarnos portalo paslaugos

3.1.        Klientas, prisiregistravęs „Mano Home3“ sistemoje turi teisę naudotis bet kokiomis paslaugomis, kurios yra teikiamos per „Mano Home3“ savitarnos portalą, įskaitant bet neapsiribojant:

3.1.1.   matyti išsamias sąskaitas už jam suteiktas paslaugas;

3.1.2.   pakeisti savo kontaktinius duomenis;

3.1.3.   pratęsti palydovinės televizijos sutartį su Bendrove;

3.1.4.   užsisakyti papildomų mokamų paslaugų.

3.2.        Bendrovė taip pat turi teisę keisti, pildyti ir panaikinti paslaugas, nurodytas šių Taisyklių 3.1 punkte.

3.3.        Klientas prisiregistruodamas prie „Mano Home3“ savitarnos portalo sutinka ir neprieštarauja, kad visos Bendrovės siunčiamos sąskaitos už Klientui suteiktas paslaugas, pagal visas sutartis su Bendrove, bus pateikiamos tik „Mano Home3“ savitarnos portale ir nebus siunčiamos paštu.

3.4.        Klientui pakeitus savo asmens duomenis „Mano Home3“ savitarnos portale, Bendrovė automatiškai pakeis duomenis visuose Bendrovės valdomose duomenų bazėse, todėl visi pranešimai, susiję ir su kitomis sutartimis su Bendrove, bus siunčiami nurodytais naujais adresais.

3.5.        Bendrovė turi teisę apriboti ar sustabdyti naudojimąsi „Mano Home3“ savitarnos portalu šiais atvejais:

3.5.1.   jei tai reikalinga dėl nenumatytų ar Force majeure aplinkybių;

3.5.2.   jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių arba savo veiksmais trikdo „Mano Home3“ savitarnos portalo veiklą.

 

4.              Informacijos pateikimas per „Mano Home3“ savitarnos portalą

4.1.        Klientas įsipareigoja, talpinant į ar siunčiant bet kokią informaciją per „Mano Home3“ savitarnos portalą, laikytis šių sąlygų:

4.1.1.   siunčiama ir / ar talpinama medžiaga yra teisėta ir tinkama skelbti informacija;

4.1.2.   Klientas deda visas pastangas, kad nuskaitytų savo pateikiamą medžiagą ir iš jos pašalintų visus virusus ar kitus kenksmingus elementus prieš jos perdavimą, siuntimą ir / ar talpinimą;

4.1.3.   Klientas yra šios medžiagos savininkas ir / ar turite visas teises ją perduoti ir / ar talpinti, taip pat sutinka, kad Bendrovė skelbtų ir / arba naudotų medžiagą nemokamai arba joje išdėstytas koncepcijas teiktų be įpareigojimo už jas atsiskaityti ar atsakyti.

4.2.        Klientas įsipareigoja atlyginti visas Bendrovės turėtas išlaidas, jeigu tretieji asmenys pareikš reikalavimus Bendrovei dėl Kliento jai perduotos, persiųstos ir / ar patalpinto medžiagos „Mano Home3“ savitarnos portale.

4.3.        Bendrovė nekontroliuoja, negali kontroliuoti ir neatsako už Kliento perduotos ir / ar patalpintos informacijos turinį. Bendrovė gali savo nuožiūra bet kuriuo metu pašalinti Kliento perduotą ir / ar patalpintą informaciją.

 

5.              Asmens duomenų tvarkymas

5.1.        Kliento, kuris prisiregistravo „Mano Home3“ savitarnos portale, pateikti asmens duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

5.2.        Klientas sutinka, kad Bendrovė registruotų (fiksuotų) visus Kliento veiksmus, atliekamus naudojantis „Mano Home3“ savitarnos portalu.

 

6.              Atsakomybė

6.1.        Bendrovė neprisiima atsakomybės, jei Klientas negali naudotis „Mano Home3“ savitarnos portalu dėl kitų subjektų pagamintų, parduotų arba naudojamų įtaisų, be to, Bendrovė neatsako už gedimus trečiųjų asmenų elektroninių ryšių tinkluose.

6.2.        Bendrovė taip pat neatsako už žalą, kurią Klientas patyrė dėl prisijungimo duomenų praradimo ar jų atskleidimo tretiesiems asmenims, jei šie duomenis buvo atskleisti ar prarasti ne dėl Bendrovės kaltės.

 

7.              Intelektinė nuosavybė

7.1.        Visas „Mano Home3“ savitarnos portalo turinys yra saugomas įstatymų nustatyta tvarka.

7.2.        Be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo „Mano Home3“ savitarnos portalo turinys ar jo dalis negali būti atgaminami, perduodami, platinami ar išsaugomi kokiu nors pavidalu ar būdu, išskyrus toliau nurodytas sąlygas. Leidžiama peržiūrėti „Mano Home3“ savitarnos portalo turinį, spausdinti jį asmeninėms reikmėms, bet, neturint išankstinio raštiško Bendrovės leidimo, draudžiama jį platinti. Kai kuriam „Mano Home3“ savitarnos portale esančiam specifiniam turiniui gali būti nustatytos papildomos sąlygos, nurodytos atskirai.

7.3.        Naudotojo priėjimui prie medžiagos palengvinti Bendrovė gali „Mano Home3“ savitarnos portale pateikti nuorodas į tinklalapius, kurių savininkai ar administratoriai yra tretieji asmenys. Jeigu naudodamiesi nuorodomis norite lankytis trečiųjų asmenų tinklalapiuose, turite nuodugniai susipažinti ir sutikti su tų tinklalapių naudojimo sąlygomis. Bendrovė nekontroliuoja trečiųjų asmenų tinklalapių turinio ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklalapiuose sukurtą ir paskelbtą medžiagą. Pateikta nuoroda į Bendrovei nepriklausančius tinklalapius nerodo, kad Bendrovė pritaria trečiųjų šalių tinklalapių turiniui, juose pateiktiems produktams ar paslaugoms.

 

8.              Baigiamosios nuostatos

8.1.        Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti ir / arba pildyti Taisyklių nuostatas, informuodama apie pakeitimus Klientą elektroniniu paštu prieš 30 dienų. Jei Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, kurie blogina Kliento padėtį, Klientas turi teisę nutraukti naudojimąsi „Mano Home3“ savitarnos portalu pateikdamas pranešimą Bendrovei. Jei Klientas nepateikė šio pranešimo iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, yra laikoma, kad Klientas sutikimo su Taisyklių pakeitimais.

8.2.        Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3.        Visi ginčai, kylantys iš šių taisyklių ar susiję su „Mano Home3“ savitarnos portalu, yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Sveiki atvykę į Home3 savitarnos svetainę.
Užsiregistruoti galima dviem būdais:

1. Su imtuvo kortele.
Norėdami užsiregistruoti - įveskite savo kliento numerį, kurį sudaro 4 – 8 skaitmenys, jį rasite sutartyje ar savo sąskaitoje.

Taip pat reikia įvesti Home3 kortelės numerį, kurį galite rasti savo sutartyje arba ant kortelės. Imtuvo kortelės numerį sudaro 12 skaitmenų, kurie turi būti suvesti be tarpų tarp jų.

Pasirinkite slaptažodį - slaptažodis turi būti bent 6 simbolių ilgio. Tinkamą slaptažodį sudaro didžiosios ir mažosios raidės, skaičiai ir skyrybos ženklai. Prašome atkreipti dėmesį, kad didžiosios ir mažosios raidės suprantamos kaip skirtingos.

Paskutinis žingsnis - pakartokite anksčiau įvestą slaptažodį ir uždėkite varnelę, kad sutinkate su sąlygomis, kurios yra pateiktos skiltyje „Registruotis su imtuvo kortele“.

2. SMS žinute.
Norėdami užsiregistruoti - įveskite savo kliento numerį, kurį sudaro 4 – 8 skaitmenys, jį galite rasti sutartyje ar savo sąskaitoje.
Taip pat reikia įvesti telefono numerį be šalies kodo, kurį esate nurodę Home3.
Paskutinis žingsnis – uždėkite varnelę, kad sutinkate su sąlygomis, kurios yra pateiktos skiltyje „Registruotis SMS žinute“.

Gero naudojimosi.
Kontaktai

SIŲSTI PRANEŠIMĄ »

Klientų aptarnavimo linija:
(8~5) 236 3365
8:00 – 20:00
info@home3.lt

 
PAPILDOMOS PASLAUGOS:
sekite mus:
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube